Discovery® 反相酰胺C16高效液相色谱柱

  • 产品品牌   色谱科Supelco
  • 产品型号   Discovery
  • 产品货号   咨询
  • 产品描述

    Discovery® 反相酰胺C16高效液相色谱柱...

产品介绍

Discovery® 反相酰胺C16高效液相色谱柱产品描述:

Features and Benefits

• 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度

• 与 C18 柱相比具有独特的选择性

• 柱效高,峰形良好

• 疏水性比 C18 柱弱

• 可兼容 100% 的含水流动相

Discovery® 反相酰胺C16高效液相色谱柱规格:

 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm 

Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱 

5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm 

更多产品