SPME固相微萃取头套装一

  • 产品品牌   美国色谱科Supelco
  • 产品型号   套装1
  • 产品货号   51710-57306
  • 产品描述

    美国色谱科Supelco进口SPME固相微萃取头套装一...

产品介绍

美国色谱科Supelco进口SPME固相微萃取头套装一


产品描述:

Components

套件 1

用于挥发性物质和半挥发性物质

包含以下萃取头各一种:

85μm PA聚丙烯酸酯涂层

100μm PDMS聚二甲基硅氧烷涂层

7μm PDMS聚二甲基硅氧烷涂层

更多产品